广东11选5app:

Συχν?? Ερωτ?σει?

Δεν θ?λω πια να λαμβ?νω το newsletter , πω? μπορε? να γ?νει αυτ?;
Στο κ?τω μ?ρο? του κ?θε newsletter θα βρε?τε ?να λινκ "Unsubscribe".Κ?ντε κλικ και θα μεταφερθε?τεσε μια ν?α σελ?σα ?που μπορε?τε να εισ?γετε το email σα?. ?τσι θα σταματ?σετε να λαμβ?νετε τα newsletter.
Δεν μπορ? να βρ? το παιχν?δι που ψ?χνω στο website, τι να κ?νω;
Κ?θε μ?ρα προσθ?τουμε ν?α παιχν?δια στο website μα?. Το πιθαν?τερο ε?ναι ?τι το παιχν?δι που ψ?χνετε υπ?ρχει ?δη στο site. Μπορε?τε να ψ?ξετε για παιχν?δια συμπληρ?νοντα? το ?νομα του παιχνιδιο? π?νω δεξι? ?που φα?νεται η "Αναζ?τηση Παιχνιδιο?", και πατ?ντα? στη συν?χεια "Αναζ?τηση". Θα εμφανιστο?ν δι?φορα αποτελ?σματα που σχετ?ζονται με το ?νομα που β?λατε. ?τσι υπ?ρχει ακ?μα μεγαλ?τερη πιθαν?τητα να βρε?τε το παιχν?δι που ψ?χνετε ακ?μα κι αν δεν ξ?ρετ τον ακριβ? τ?τλο.
Αν δε βρ?σκετε το παιχν?δι που ψ?χνετε στο FunnyGames, μπορε?τε να μα? στε?λετε ?να email στο [email protected]. Θα προσθ?σουμε το παιχν?δι ?σο το δυαντ?ν πιο γρ?γορα.
Π?σο συχν? μπα?νουν ν?α παιχν?δια στο website;
Κ?θε μ?ρα προστ?θενται ν?α παιχν?δια στο website του FunnyGames.Αυτα μπορε?τε να τα βρε?τε στο π?νω δεξι? μ?ρο? τη? αρχικ?? σελ?δα? (//www.funnygames.us/) κ?τω απ? το "Ν?α"
Γιατ? δε μπορ? να κλε?σω τον ?χο του παιχνιδιο?;
Μερικ? παιχν?δια δεν ?χουν την επιλογ? τη? απενεργοπο?ηση? του ?χου. Αν αυτ? δεν ε?ναι παιχν?δια που τα ?χουμε φτι?ξει εμε??, δεν μπορε? να αλλ?ξει αυτ?. Ο μ?νο? τρ?πο? για να απενεργοποι?σετε τον ?χο σε αυτ? τα παιχν?δια ε?ναι να κλε?σετε τον ?χο απ? το pc/laptop σα?.
Μπορ? να προσθ?σω τα παιχν?δια του FunnyGames στο δικο μου website ;
Πολλ? απ? τα παιχν?δια που υπ?ρχουν στο FunnyGames μπορο?ν να προστεθο?ν στο δικ? σα? website. ?ταν αυτ? ε?ναι δυνατ?ν θα βρε?τε ?να κουμπ? με δ?ο βελ?κια στο κ?τω δεξι? μ?ρο?. Μ?λι? κ?νετε κλικ εκε? , θα εμφανιστε? ?να? html κ?δικα? που μπορε? να αντιγραφε? κατευθε?αν στο δικ? σα? website.
Το παιχν?δι δεν φορτ?νει, τι πρ?πει να κ?νω;
Ξεκιν?στε κλε?νοντα? κ?θε σελ?δα στον web browser που χρησιμοποιε?τε και ανο?ξτε ξαν? τη σελ?δα που περι?χει το παιχν?δι. Αν το πρ?βλημα συνεχ?ζεται, δοκιμ?στε τα εξ??:
 • Κ?ντε αναν?ωση τη? σελ?δα? με το πλ?κτρο F5 (στο πληκτρολ?γι? σα?).
 • Διαγρ?ψτε την cache μν?μη.
 • Ελ?γξτε αν ?χετε εγκατεστημ?νου? του? σωστο?? flash drivers κ?νοντα? κλικ στα παρακ?τω URL's:
  //www.adobe.com/software/flash/about/ and //www.adobe.com/shockwave/welcome/
 • Χρησιμοποι?στε κ?ποιον διαφορετικ? browser: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
Μπορ? να πα?ξω τα παιχν?δια του FunnyGames σε ?να iPad ;
Σχεδ?ν ?λα τα παιχν?δια του FunnyGames ε?ναι Flash games. Η Apple δεν υποστηρ?ζει τον Flash και ?τσι αυτ? τα παιχν?δια δεν δουλε?ουν σε προ??ντα τη? Apple (?πω? τα iPad ? τα iPhone).
Δε μπορ? να αποσυνδεθ?, τι πρ?πει να κ?νω;
Σα? ζητε?ται να εγγραφε?τε μ?νο για να πα?ξετε παιχν?δια απ? εξωτερικο?? συνεργ?τε? ( συν?θω? παιχν?δια που πρ?πει να πληρ?σετε για να πα?ξετε). Η σ?νδεση και η αποσ?νδεση γ?νονται μ?νο μ?σω του ?διου του παιχνιδιο?. Για ερωτ?σει? ?/και παρατηρ?σει? ?σον αφορ? τη σ?νδεση και την αποσ?νδεση θα πρ?πει να επικοινων?σετε απευθε?α? με του? εξωτερικο?? μα? συνεργ?τε?. Αυτ? μπορε?τε να το κ?νετε κ?νοντα? κλικ στι? πληροφορ?ε? επικοινων?α? στην σελ?δα του παιχνιδιο? ? κ?νοντα? κλικ στο "επικοινων?α" απ? κ?τω.
Π?? μπορ? να μεγεθ?νω? να ελαχιστοποι?σω ?να παιχν?δι;
Αν ε?ναι δυνατ?ν να μεγεθ?νετε ? να ελαχιστοποι?σετε ?να παιχν?δι, θα το καταλ?βετε γιατ? θα βρε?τε 2 μεγενθυντικο?? φακο?? στην δεξι? γων?α π?νω απ? το παιχν?δι. Κ?νοντα? κλικ στον φακο με το "συν" θα μεγεθ?νετε το παιχν?δι. Αντ?στοιχα κ?νοντα? κλικ στο φακ? με το "πλην" θα το ελαχιστοποι?σετε. Τα παιχν?δια που δεν περι?χουν του? φακο?? στη π?νω δεξι? γων?α δεν πορο?ν να μεγεθυνθουν ? να ελαχιστοποιηθο?ν.
Γιατ? υπ?ρχουν διαφημ?σει? στο FunnyGames;
Το να διατηρε?? μια ιστοσελ?δα θ?λει χρ?νο και ανθρ?πινο δυναμικ?.Για να μπορ?σουμε να προσφ?ρουμε τα παιχν?δια μα? δωρε?ν πρ?πει να προβ?λουμε διαφημ?σει?.
?χω πρ?βλημα με την πληρωμ? για το υπ?λοιπ? μου, τι πρ?πει να κ?νω;
Παιχν?δια που απαιτο??υν πληρωμ? δεν σημοσιε?ονται απ? τα FunnyGames, αλλ? απ? ?λλου? οργανισμο??. Κοιτ?ντα? το παιχν?δι μπορε?τιε να βρε?τε σε ποιον οργανισμ? αν?κει(SpelPunt/GamePoint κλπ.).Για ερωτ?σει? που αφορουν αυτ? τα παιχν?δια θα πρ?πει να επικοινων?σετε με αυτο?? του? οργανισμου?.
Πληροφορ?ε? για το πω? θα επικοινων?σετε με αυτο?? του? οργανισμο?? μπορε?τιε ν αβρε?τε εδ?:
 • Ακριβ?? κ?τω απ? το παιχν?δι (κ?νοντα? κλικ στο 'επικοινων?α').
 • Στο παιχν?δι (Αυτ? απαιτε? τη σ?νδεσ? σα?).
FunnyGames για (μικρ?) παιδι?
Τα FunnyGames περι?χουν παιχν?δια που ε?ναι κατ?λληλα για παιδι? διαφ?ρων ηλικι?ν. Γι αυτ? συν?σταται οι γονε?? να κοιτο?ν ποια παιχν?δια πα?ζουν τα παιδι? του?. Μπορο?ν ακ?μη και να επιλ?ξουν ποια παιχν?δια μπορο?ν να πα?ξουν τα παιδι? του?. Αυτ? μπορε? να γ?νει κ?νοντα? κλικ στο κουμπ? με το αστ?ρι που φα?νεται κ?τω απ? το παιχν?δι. Το παιχν?δι θα αποθηκευτε? στο "τα παιχν?δια μου", που μπορε?τε να το βρε?τε στην κορυφ? τη? σελ?δα?, στην πορτοκαλ? μπ?ρα.
Η ομ?δα του FunnyGames συνιστ? στου? γονε?? να μιλ?σουν στα παιδι? του? για τη χρ?ση του ιντερνετ και τη? ασφαλου? περι?γηση?.Ο στ?χο? του FunnyGames' ε?ναι να δημιουργ?σει ?να περιβ?λλον ?που οι χρ?στε? θα μπορο?ν να πα?ζουν με ασφ?λεια τα παιχν?δια του?. Κ?θε ε?δο? κακ?? χρ?ση? θα λαμβ?νεται σοβαρ? υπ'οψην και μπορε? να αναφερθε? στ?λνοντα? ?να e-mail στο [email protected].


?χετε κ?ποια ερ?τηση για την ιστοσελ?δα ? τα παιχν?δια; Χρησιμοποι?στε την παρακ?τω φ?ρμα για να επικοινων?σετε με το www.z5swt.cn.

广东26选5app www.z5swt.cn Διαφημιστ?? παρακαλ? πηγα?νετε στην σελ?δα advertisepage
Πληροφορ?ε? παιχνιδιο?


 • 补时绝杀!英格兰2-1突尼斯 凯恩梅开二度 2019-04-21
 • 学习贯彻落实十九大精神 2019-04-21
 • 浙江江山实施“两单一表”制度 防止巡察整改“纸上谈兵” 2019-04-20
 • В Пекине закрылась первая сессия ВСНП 13-го созыва 2019-04-19
 • “自由画家”张碧晨:我的世界不只有黑白灰!张碧晨 2019-04-18
 • 习近平:我们一致主张安全是上合组织可持续发展的基石 2019-04-17
 • 候选企业:家乐福(中国) 2019-04-16
 • 政务大数据中心建设不可一哄而上 2019-04-15
 • 别空谈,说说看,这个“简单的逻辑关系”是什么关系? 2019-04-14
 • 广州市花都区人民法院公告专栏 2019-04-13
 • 中国现在看谁脸色行使啦?哈~ 2019-04-13
 • 杂粮(谷子)天气指数综合保险启动承保 2019-04-12
 • 明年起全面供应国六标准汽柴油 2019-04-12
 • 新时代青年大学生 学习新思想 同上一堂课 2019-04-11
 • 香港大学发现有效对抗流感病毒的新方法 2019-04-11
 • 696| 706| 644| 614| 390| 105| 308| 736| 44| 391|